25 januari, 2016

HYRESVILLKOR

Ladda ner hyresvillkoren som PDF


HL Körplåtar AB org nr 559004-3799 nedan kallad uthyraren.


Tillämplighet

Nedanstående villkor skall gälla om annat inte avtalats skriftligen mellan uthyraren och hyrestagaren.


Leverans

Allt hyresmaterial levereras fritt uthyrarens förråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyraren.


Hyrestid

Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterialen hämtas eller levereras till och med den dag då materialen återlämnas eller hålls tillgänglig för avhämtning.

Hyrestagaren ansvarar att det finns fri framkomlighet och farbar väg fram till leverans/avhämtningsplats.

Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel har utfärdats.

Hyra debiteras enligt gällande prislista och kan komma att justeras under hyresperioden.


Hyresberäkning

Minimi hyra på 3 dagar debiteras vid varje hyrestillfälle, hyra räknas per kalenderdag.

För del av dag utgår hyra som för hel dag.

Hyra debiterasäven under semesterperiod om inte materialen i förväg är avanmäld och tillgänglig för avhämtning, ev. transport debiteras hyrestagaren.


Andrahandsupplåtelse

Hyresmaterialen får inte utan uthyrarensgodkännande användas av annan än hyrestagaren.


Användning

Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterialen förvaras eller används.

Uthyraren skall ha obehindrat tillträde till denna plats.

Hyresmaterialen får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållande för vilka den är avsedd i enlighet med uthyraren meddelade föreskrifter för drift.

Ingrepp som förändrar materialets konstruktion eller funktion får ej göras.


Tillsyn och vård

Hyresmaterialen skall vårdas väl av hyrestagaren, som därvid skall följa av uthyraren utfärdade föreskrifter.

Vid återlämnandet skall hyresmaterialet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick.

Har rengöring ej gjorts debiteras hyrestagaren härför, även ev. andra skador t.ex. för riktning debiteras hyrestagaren.

För uthyrning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras, debiteras särskild saneringskostnad.


Skador och förlust

Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmaterialet liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning.

Ej återlämnade hyresmaterial debiteras till ny anskaffningsvärde.


Följdskador och förlust

Hyrestagaren ansvarar för skada som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresmaterialen under hyrestiden.

Uthyraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av driftsavbrott

eller leveransförsening av förhyrd utrustning.


Försäkring

För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresmaterialen försäkrade.


Betalningsvillkor

På hyresbeloppet tillkommer mervärdesskatt.

Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp som säkerhet.


Kredit

Hyrestagaren äger rätt att efter särskild kreditprövning betala mot faktura.

Hyrestagaren äger efter kreditprövning att erhålla 30 dagars kredit.

Uthyraren äger när skäl därtill föreligger ompröva beviljad kredit.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsavgift med f.n. referensränta +8% per månad.

Uthyraren äger rätt att begära säkerhet när så bedöms erforderligt.


Särskilda villkor vid köp

Säljaren förbehåller sig äganderätten till den sålda varan till dess köparen fullgjort sina förpliktelser gentemot säljaren.

Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet för köparen att försälja, pantsätta eller eljest avhända sig varan eller del därav, innan äganderätten övergått till köparen.

Om köparen inte betalar i rätt tid har säljaren rätt att återtaga varan.


Tvist

Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.


 

 

LÄS MER:

 Produkter

 Priser och hyresformer

 Kontakta oss

 Offertförfrågan